โครงการของ IMET

ลำดับที่โครงการปี
1โครงการพัฒนานักธุรกิจชั้นนำส่วนภูมิภาค2526 – 2533
2โครงการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก2526 – 2533
3โครงการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางส่วนภูมิภาค2527 – 2540
4หลักสูตรกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิต2526 – 2528
5โครงการพัฒนาคณาจารย์2526-2527, 2529-2533, 2536-2541
6: โครงการที่ปรึกษาธุรกิจไทย
: โครงการที่ปรึกษาอาสาสมัครจากแคนาดา
: ให้คำปรึกษาธุรกิจ-ไอเมท (Thai Executive Service Corp. : TESC)
2529-2533
2530-2533
2549-2552
7โครงการพัฒนาคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดและเจ้าหน้าที่หอการค้า2529-2530, 2539-2540, 2544
8โครงการพัฒนาความสามารถทางธุรกิจของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาหลักสูตร ปี 2532
โครงการ ปี 2533, 2535-2536
พิมพ์ตำราและวิดีโอ ปี 2534
9โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำนักธุรกิจสตรีส่วนภูมิภาคหลักสูตร ปี 2534 โครงการ ปี 2535-2536
10โครงการพัฒนาสตรีเจ้าของกิจการขนาดเล็กด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมแบบครบวงจร2536
11โครงการ “สู่ความสำเร็จการบริหารโรงแรม”2537
12โครงการพัฒนาร้านค้าปลีก2538-2541
13โครงการอบรมหลักสูตร “การประกอบการ”2540-2541
14โครงการกระจายแนวคิดเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม SMEs2541-2542
15โครงการ “ประนอมหนี้กับเจ้าหนี้”2541-2542
16โครงการพัฒนาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม2542
17โครงการสนับสนุนการก่อตั้งประชาคมตำบล2542-2544
18หลักสูตร วิสัยทัศน์และความรู้ด้านการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ SMEs2542
19โครงการอบรม “Corporate Governance”2542
20โครงการเสวนาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ2543
21โครงการอบรม “ผู้นำยุคใหม่”2544-2547
22Thailand Competitiveness Study : Cluster Approach  ได้รับความร่วมมือจาก Prof. Michael E. Porter มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำกรณีศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารกุ้งกุลาดำ2544-2546
23โครงการอบรม “การบริหารแบบบูรณาการ”2546-2547
24โครงการอบรม “การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ”2547
25โครงการอบรม “การวางแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด”2547
26โครงการ “การศึกษาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับและการนำการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารงานบุคคล”2548
27โครงการฝึกอบรม “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่”2548
28การให้คำปรึกษา “แนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่”2548
29โครงการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาการบริหารแบบบูรณาการ : การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล”2549
30โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการเพื่อคณาจารย์สถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจ 2 หลักสูตร
: หลักสูตร 1 โครงการ “พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยวิชาการสู่คณาจารย์ มหาวิทยาลัย”
: หลักสูตร 2 โครงการ “การจัดทำและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย วิชาการและสถิติขั้นสูงเพื่อวิจัย”
2550-2554
31ประชุมปฏิบัติการ “วางแผนคณะกรรมการและอนุกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา”2550
32การพัฒนา “คลัสเตอร์กล้วยไม้”
ส่งเสริมพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี เพื่อการส่งออก โดยจัดทำงานวิจัย จัดแผนงาน สร้างกรณีศึกษา ฝึกอบรมชาวสวนกล้วยไม้ และทำงานด้านการส่งเสริม ร่วมกับ กระทรวงการเกษตร
2551-2560
33โครงการเสริมสร้างความสามารถธุรกิจครอบครัว2551-2552 (จัดทำ 1 หลักสูตร)
34โครงการ “ชุดคู่มือแนวทางการพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ” (สคร.)2552-2553 (1 คู่มือ 8 หมวด)
35โครงการ การสร้างกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า2552 ( 4 กรณีศึกษา )
36โครงการ สร้างหลักสูตรและกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)2552-2553 (1 กรณีศึกษา)
37โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาคลัสเตอร์ไปสู่ความสำเร็จในการแข่งขัน กรณีศึกษาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี2553
38โครงการอบรม การประกอบการ/การจัดการธุรกิจขนาดย่อมเจ้าของสวนกล้วยไม้2553
39โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของธุรกิจครอบครัว2553-2554 (จัดทำ 1 หลักสูตร)
40ประชุมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน “ด้านการศึกษา” ของสถาบันอุดมศึกษาไทย เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี พ.ศ.2558 ให้กับ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาควิจัย ภาคประชาคม ด้านสังคมและวัฒนธรรม2555 - 2556
41โครงการจัดอบรม “ห้องเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” ร่วมกับ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2556
42หนังสือ “จริยธรรมนักธุรกิจ”
: Ebook “จริยธรรมนักธุรกิจ” โดย สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
2532 , 2556
2557
43โครงการ คู่มือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กับ สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)2557
44ประชุมความร่วมมือ การลงทุนไทยในต่างประเทศ...อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (ประเทศเวีดยนาม อินโดนีเซีย อินเดีย กัมพูชา/สปป.ลาว)2557
45บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม2557-2560
46

เผยแพร่หนังสือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)   
1) หนังสือ “คลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี”
2) หนังสือ “กล้วยไม้ส่งออกกลุ่มราชบุรี คลัสเตอร์ ยกระดับ คุณภาพ มาตรฐานโลก”
3) หนังสือ “จริยธรรมนักธุรกิจ”
4) คู่มือเคล็ดลับการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
5) คู่มือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (สมศ.)

2555-2557
47บริการคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร การนำธุรกิจไทยไปลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา2559
48ความร่วมมือกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งออกและส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (D4) “กัมพูชา”2559-2560
49โครงการ IMET MAX (IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders)
: IMET MAX รุ่น 1 ปี 2561
: IMET MAX รุ่น 2 ปี 2562
2560-2562
Scroll to Top