โครงสร้างมูลนิธิ IMET

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการเหรัญญิกและเลขานุการ

Scroll to Top