โครงการ IMET MAX คืออะไร

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถด้านการบริหาร การจัดการ ผ่านการประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับผู้นำองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง และมีการจัดการที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์อย่างยั่งยืน

ปี 2560 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มจัดโครงการ IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders “IMET MAX” ที่มุ่งพัฒนา ยกระดับ และหล่อหลอมผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง ให้เป็นผู้นำที่ดี และ สามารถสร้างประโยชน์ที่มีคุณค่าให้กับตนเอง สังคม และประเทศ โดยใช้กระบวนการ Mentoring Approach อันเป็นกระบวนการเสริมสร้างปัญญาด้วยการสร้างมุมมองสะท้อนย้อนคิดและการถ่ายทอด ความรู้ แนวคิด มุมมอง ทักษะ อันเป็นประสบการณ์ที่มีค่า และได้สะสมมายาวนาน จาก Mentor ที่เป็น ผู้บริหารระดับสูงเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มาให้คำชี้แนะ แนะนำให้คำปรึกษา ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ (Mentee) ให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนา และสามารถประยุกต์ คุณค่าที่ตนได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน้าที่บทบาทของตนเอง และต่อผู้อื่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ IMET MAX

เพื่อให้ Mentor ที่เป็นผู้บริหารระดับสูง ได้สร้างปัญญาพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีค่าที่สะสมมายาวนาน ตลอดทั้งให้คำชี้แนะ แนะนำ ให้คำปรึกษา สร้างแรงกระตุ้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับ Mentee ซึ่งจะเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership) เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและการสร้างประโยชน์สู่สังคม (Life and Social Values) เกิดเป็นอุทยานผู้นำที่บ่มเพาะบุคลากรและแนวคิดที่มีคุณค่าต่อการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

นอกจากการที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันของ Mentor และ Mentee แล้ว ประโยชน์ที่ท่านอาจจะได้รับยังรวมไปถึงสามปัจจัยหลักเหล่านี้

เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำของ Mentee

ความสัมพันธ์ของ Mentor และ Mentee

ความร่วมมือในการทำประโยชน์ ตอบแทนสังคมและขับเคลื่อนประเทศชาติร่วมกัน

องค์ประกอบโครงการ

กระบวนการเรียนรู้ในโครงการ IMET MAX ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ได้แก่

 1. กิจกรรม Mentoring ซึ่งกำหนดไว้เดือนละ 1 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งวัน เวลา และสถานที่ขึ้นอยู่กับการตกลงนัดหมายของแต่ละกลุ่ม โดย Mentee จะมีการรายงานความคืบหน้าแก่โครงการภายหลังการ Mentoring แต่ละครั้งเสร็จสิ้น

 2. กิจกรรมภาคบังคับ (Mandatory Activities) ได้แก่ กิจกรรม Mentor Orientation, Mentee Orientation, First Meeting and Matching, Mentee Get-Together, Outing และ Finale ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมกระบวนการ Mentoring ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในรุ่น ดังนั้น Mentee ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสุดวิสัยซึ่งทางโครงการจะพิจารณาเป็นกรณีไป

 3. กิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม (Extra-Learning Activities) ได้แก่ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งโดยโครงการ Mentee หรือ Mentor โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี การสนับสนุนให้กระบวนการ Mentoring เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์และส่งเสริม Social Values

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

กระบวนการดำเนินโครงการในแต่ละรุ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 12 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายหลักทั้งหมดในการเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมที่ IMET จัดขึ้น ขณะที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมด่างจังหวัด อาทิ ค่าที่พักและค่าเดินทาง รวมถึงกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้นเอง

“เราร่วมกับ Mentors จิตอาสาที่เป็นผู้นำแถวหน้าของประเทศ ตั้งใจหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งตรงจุดนี้ยังไม่มีโครงการไหนทำ”

ธนพล ศิริธนชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานโครงการ IMET MAX

ธนพล ศิริธนชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานโครงการ IMET MAX

Mentor โครงการ IMET MAX รุ่นที่ 4

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ
บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

คุณจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณนาถ ลิ่วเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทจีเอเบิล
และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทชีดีจี

คุณบรรยง พงษ์พานิช

ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณปฐมา จันทรักษ์

รองประธานกลุ่มประเทศอินโดจีน
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ดร.ประวิช รัตนเพียร

อดีต รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณปรีชา เอกคุณากูล

กรรมการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

คุณพรรณี ชัยกุล

ประธานกรรมการ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ประธานกรรมการ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

คุณภาณุ อิงคะวัต

ผู้ริเริ่มและก่อตั้งบริษัท Greyhound
และ Greyhound Café ประเทศไทย

ขั้นตอนการรับสมัคร โครงการ IMET MAX รุ่นที่ 4

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
 1. มีอายุระหว่าง 33-45 ปี (สำหรับ 45 ปี วันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี) และ
 2. เป็นผู้นำหรือผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และ
 3. เป็นผู้ที่ต้องการได้รับคำแนะนำและมุมมองด้านการดำเนินชีวิตจาก Mentor และ
 4. เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญและมีความต้องการที่จะสร้างคุณค่าแก่ผู้อื่นและสังคม และ
 5. สามารถเข้าร่วมโครงการ Mentoring ได้ครบตามที่โครงการกำหนด (9 ครั้ง) และเข้าร่วมกิจกรรมได้สม่ำเสมอ และ
 6. เป็นผู้มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
เอกสารประกอบการสมัคร

เมื่อท่านส่งใบสมัครใน Google Form นี้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสมบูรณ์ในการสมัคร กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครรายการต่อไปนี้ (รายการที่ 1-6) มายัง [email protected] ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 (ก่อนเวลา 20.00 น.)

 1. Curriculum Vitae (CV)
 2. รูปถ่ายขนาดไม่ต่ำกว่า 10 MB หรือภาพที่คมชัดสำหรับการใช้ตีพิมพ์และประชาสัมพันธ์
 3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมขีดคร่อมว่า “เพื่อการสมัครโครงการ IMETMAX รุ่นที่ 4 เท่านั้น”)
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
 5. Recommendation Letter จากผู้ที่รับรองท่านในการสมัครเข้าร่วมโครงการ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .pdf | คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .doc)
 6. คำถาม Essay จำนวน 4 ข้อ เป็น pdf format
เอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
 1. Google Form (คลิก)
 2. แบบฟอร์ม Essay (ดาวน์โหลด)
 3. แบบฟอร์ม Recommendation Letter (ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf | ดาวน์โหลดไฟล์ .doc)
 4. Mentee’s Code of Conduct (ดาวน์โหลด)
 5. ปฏิทินเข้าร่วมกิจกรรม (ดาวน์โหลด)

FAQ – Frequently Asked Questions สำหรับการสมัครโครงการ IMET MAX (คลิกที่นี่)

ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับโครงการ IMET MAX ได้ที่
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET)
โทร 022366884-5
อีเมล [email protected]

Scroll to Top