โครงการ IMET MAX คืออะไร

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถด้านการบริหาร การจัดการ ผ่านการประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับผู้นำองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง และมีการจัดการที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์อย่างยั่งยืน

ปี 2560 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มจัดโครงการ IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders “IMET MAX” ที่มุ่งพัฒนา ยกระดับ และหล่อหลอมผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง ให้เป็นผู้นำที่ดี และ สามารถสร้างประโยชน์ที่มีคุณค่าให้กับตนเอง สังคม และประเทศ โดยใช้กระบวนการ Mentoring Approach อันเป็นกระบวนการเสริมสร้างปัญญาด้วยการสร้างมุมมองสะท้อนย้อนคิดและการถ่ายทอด ความรู้ แนวคิด มุมมอง ทักษะ อันเป็นประสบการณ์ที่มีค่า และได้สะสมมายาวนาน จาก Mentor ที่เป็น ผู้บริหารระดับสูงเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มาให้คำชี้แนะ แนะนำให้คำปรึกษา ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ (Mentee) ให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนา และสามารถประยุกต์ คุณค่าที่ตนได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน้าที่บทบาทของตนเอง และต่อผู้อื่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ IMET MAX

เพื่อให้ Mentor ที่เป็นผู้บริหารระดับสูง ได้สร้างปัญญาพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีค่าที่สะสมมายาวนาน ตลอดทั้งให้คำชี้แนะ แนะนำ ให้คำปรึกษา สร้างแรงกระตุ้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับ Mentee ซึ่งจะเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership) เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและการสร้างประโยชน์สู่สังคม (Life and Social Values) เกิดเป็นอุทยานผู้นำที่บ่มเพาะบุคลากรและแนวคิดที่มีคุณค่าต่อการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

นอกจากการที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันของ Mentor และ Mentee แล้ว ประโยชน์ที่ท่านอาจจะได้รับยังรวมไปถึงสามปัจจัยหลักเหล่านี้

เพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำของ Mentee

ความสัมพันธ์ของ Mentor และ Mentee

ความร่วมมือในการทำประโยชน์ ตอบแทนสังคมและขับเคลื่อนประเทศชาติร่วมกัน

องค์ประกอบโครงการ

กระบวนการเรียนรู้ในโครงการ IMET MAX ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ได้แก่

 1. กิจกรรม Mentoring ซึ่งกำหนดไว้เดือนละ 1 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งวัน เวลา และสถานที่ขึ้นอยู่กับการตกลงนัดหมายของแต่ละกลุ่ม โดย Mentee จะมีการรายงานความคืบหน้าแก่โครงการภายหลังการ Mentoring แต่ละครั้งเสร็จสิ้น
 2. กิจกรรมภาคบังคับ (Mandatory Activities) ได้แก่ กิจกรรม Mentor Orientation, Mentee Orientation, First Meeting and Matching, Mentee Get-Together, Outing และ Finale ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมกระบวนการ Mentoring ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในรุ่น ดังนั้น Mentee ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสุดวิสัยซึ่งทางโครงการจะพิจารณาเป็นกรณีไป
 3. กิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม (Extra-Learning Activities) ได้แก่ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งโดยโครงการ Mentee หรือ Mentor โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี การสนับสนุนให้กระบวนการ Mentoring เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์และส่งเสริม Social Values

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

กระบวนการดำเนินโครงการในแต่ละรุ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 12 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายหลักทั้งหมดในการเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมที่ IMET จัดขึ้น ขณะที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมด่างจังหวัด อาทิ ค่าที่พักและค่าเดินทาง รวมถึงกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้นเอง

“เราร่วมกับ Mentors จิตอาสาที่เป็นผู้นำแถวหน้าของประเทศ ตั้งใจหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งตรงจุดนี้ยังไม่มีโครงการไหนทำ”

ธนพล ศิริธนชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานโครงการ IMET MAX

ธนพล ศิริธนชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานโครงการ IMET MAX

Mentor โครงการ IMET MAX รุ่นที่ 6

คุณขัตติยา อินทรวิชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกสิกรไทย

คุณจรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช

รองประธานกรรมการ
Berli Jucker Co. Ltd.

คุณธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณปรีชา เอกคุณากูล

กรรมการและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

คุณพรรณี ชัยกุล

ประธานกรรมการ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Former Chairman บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย

คุณภาณุ อิงคะวัต

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การสร้างแบรนด์
ก่อตั้งและอดีตผู้บริหาร กลุ่มบริษัท เกรฮาวด์

คุณวรรณิภา ภักดีบุตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

ดร.วิรไท สันติประภพ

อดีต ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย

ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครโครงการ IMET MAX รุ่นที่ 6

 1. มีอายุระหว่าง 35-45 ปี (วันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร ต้องมีอายุครบ 35 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 46 ปีบริบูรณ์ โดยวันเกิดของผู้สมัครอยู่ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. 2521 – 18 ม.ค. 2532)
 2. เป็นผู้ที่มีความท้าทายในชีวิตและเชื่อว่ากระบวนการ Mentoring สามารถช่วยให้พบ Wisdom for Life and Social Values ที่พึงประสงค์
 3. เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญและมีความต้องการที่จะสร้างคุณค่าแก่ผู้อื่นและสังคม
 4. สามารถเข้าร่วมการ Mentoring (จำนวน 8 ครั้ง) และกิจกรรมภาคบังคับได้ครบถ้วนตามที่โครงการกำหนด
 5. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยและไม่เป็นผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย
 6. เป็นผู้นำหรือผู้บริหารที่บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนมีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมในประเภทต่าง ๆ ดังนี้
  6.1) ผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชน (Business Professional) ที่มีโอกาสก้าวหน้าอย่างสูงในเส้นทางอาชีพ มีบทบาทสำคัญในหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนมีผลงานอันประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  6.2) ผู้ประกอบการธุรกิจ (Business Entrepreneur) ที่เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนหลักผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูงหรือสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้บริโภค อุตสาหกรรมและสังคม
  6.3) ทายาทธุรกิจ (Business Successor) ของกิจการที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญและโดดเด่นในการบริหารงาน ตลอดจนขับเคลื่อนและต่อยอดธุรกิจให้เจริญเติบโตและยั่งยืน
  6.4) อาจารย์และนักวิชาการ (Academic) ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ การสอน การเป็นที่ปรึกษาให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน หรือได้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มีบทบาทสำคัญสถาบันการศึกษา
  6.5) เจ้าหน้าที่และบุคลากรภาครัฐ (Government and Public Official) ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายหรือการบริหารหน่วยงานภาครัฐ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชน
  6.6) ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อพัฒนาสังคมในมิติต่าง ๆ ที่มุ่งภารกิจหลักอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และมีบทบาทอย่างสูงทางความคิดหรือการดำเนินงานอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่พึงปรารถนา
  6.7) ผู้มีวิชาชีพเฉพาะทาง (Specialist) อาทิ แพทย์ เภสัชกร สถาปนิก วิศวกร ผู้ประกาศข่าว ศิลปิน นักเขียน นักแสดง ฯลฯ ที่มีผลงานเชิงประจักษ์อันเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพและเป็นผู้มีบทบาทอย่างสูงทางความคิดหรือมีความชำนาญการเฉพาะทางที่สามารถขับเคลื่อน พัฒนาความก้าวหน้าและรังสรรค์คุณค่าแก่สาขาวิชาชีพ อุตสาหกรรม หรือประชาสังคม
  6.8) ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 7. ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือเป็นคู่ชีวิต สามี ภรรยาที่จดทะเบียนหรือมิได้จดทะเบียนตามกฎหมายกับ Mentee ของโครงการรุ่นก่อนหน้า (IMET MAX รุ่นที่ 5)

การสมัครโครงการ IMET MAX รุ่นที่ 6

ผู้สมัครดำเนินการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 -18 มกราคม 2567 โดยการสมัครจะนับว่าสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ครบถ้วนและสมบูรณ์ ตลอดจนส่งเอกสารเพิ่มเติมทาง e-mail ที่ [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 23:59 น. ทั้งนี้การกรอกใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครจะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การกรอกข้อมูลในใบสมัครผ่านระบบออนไลน์
ส่วนที่ 2 ส่งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้เจ้าหน้าที่โครงการทาง e-mail ที่ 
[email protected]
ส่วนที่ 3 การนำส่งจดหมายรับรอง (Recommendation Letter) โดยขอให้ผู้รับรองเป็นผู้ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการโดยตรง (ไม่ต้อง CC ผู้สมัคร) ทาง Email ที่ 
[email protected]

ขั้นตอนการสมัคร

1. Log in สมัครผ่านระบบ Google Form ตาม Link ที่กำหนดดังนี้ [เปิด Google Form]
2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน
3. ผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนและส่งให้เจ้าหน้าที่โครงการทาง e-mail ที่ [email protected] โดยมีหลักฐานที่ต้องแนบดังต่อไปนี้
3.1) รูปถ่ายขนาดไม่ต่ำกว่า 10 MB หรือภาพที่คมชัด (ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปหน้าตรงสำหรับติดบัตร)
3.2) Curriculum Vitae (CV) เป็น PDF Format
3.3) ตอบคำถาม Essay จำนวน 3 ข้อ เป็น PDF Format โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล พร้อมหัวข้อคำถามที่ส่วนบนของเอกสาร
3.4) สำเนาวุฒิการศึกษา
3.5) สำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมขีดคร่อมว่า “เพื่อการสมัครโครงการ IMETMAX รุ่นที่ 6 เท่านั้น”
4. แจ้งผู้รับรองของท่านให้นำส่งจดหมายรับรอง (Recommendation Letter) โดยผู้รับรองสามารถระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครและแนบจดหมายรับรองตามแบบฟอร์มของโครงการ (มีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลด) ส่งให้เจ้าหน้าที่โครงการโดยตรง (ไม่ต้อง CC ผู้สมัคร) ทาง e-mail ที่ [email protected]
อนึ่ง คณะกรรมการโครงการ IMET MAX จะประกาศผลการคัดเลือก Mentee โครงการ IMET MAX รุ่นที่ 6 ภายในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการโครงการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
 1. Google Form (คลิก)
 2. แบบฟอร์ม Essay (ดาวน์โหลด)
 3. แบบฟอร์ม Recommendation Letter (ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf | ดาวน์โหลดไฟล์ .doc)
 4. Mentee’s Code of Conduct (ดาวน์โหลด)
 5. ตารางกิจกรรมสำคัญของโครงการ IMET MAX รุ่นที่ 6 (ดาวน์โหลด)

FAQ – Frequently Asked Questions สำหรับการสมัครโครงการ IMET MAX (คลิกที่นี่)

ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับโครงการ IMET MAX ได้ที่
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET)
โทร 022366884-5
อีเมล [email protected]

Scroll to Top