Slide-03
IMET MAX
WISDOM for LIFE and SOCIAL VALUES
Slide-03
ประกาศรายชื่อ IMET MAX รุ่นที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรร
ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
previous arrow
next arrow

IMET MAX

IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders หรือ IMET MAX เป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง มีความต้องการที่จะยกระดับตนเองให้เติบโตไปเป็นผู้นำที่ดี มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น โดยผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการ Mentoring จาก Mentor ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงชั้นนำของประเทศ ซึ่งยินดีจะถ่ายทอดประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่ล้ำค่า

เพื่อให้ผู้บริหารรุ่นใหม่เหล่านั้น ได้เรียนรู้มุมมอง ทักษะ แรงบันดาลใจ รวมถึงคำแนะนำต่างๆ ที่จะช่วยเติมเต็มทั้งในมิติของชีวิตส่วนตัวและมิติของหน้าที่การงาน จนบังเกิดเป็น Wisdom for Life and Social Values ที่จะนำไปสู่การขยายผลในการตอบแทน (Pay Forward) คืนสู่องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศ
สุดท้ายแล้ว ผลผลิตผู้นำรุ่นใหม่ของโครงการ IMET MAX จะนำไปสู่การสร้างและพัฒนา ‘อุทยานผู้นำ’ ที่มี Wisdom for Life ควบคู่กับการตระหนักถึงความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Social Values อันจะช่วยขยายผลในการพัฒนาประเทศในวงกว้างขึ้นและมีความยั่งยืนต่อไป
“เรา…ร่วมกับ Mentors จิตอาสาที่เป็นผู้นำแถวหน้าของประเทศ ตั้งใจหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งตรงจุดนี้ยังไม่มีโครงการไหนทำ”
ธนพล ศิริธนชัย
ประธานโครงการ IMET MAX

WHY IMET MAX ?

การเป็นผู้นำในองค์กร ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน หรือธุรกิจส่วนตัวนั้น ผู้นำทุกคนล้วนต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย โดยปัญหาของแต่ละคน ก็จะมีความแตกต่างกันตามจังหวะชีวิตและเงื่อนไขส่วนตัวที่ต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำ การได้รับการ Mentoring เป็นการเฉพาะจากผู้นำที่มีประสบการณ์สูง จึงมีความสำคัญยิ่ง โดย Mentee หรือผู้นำรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ IMET MAX จะได้รับประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

จะเข้าร่วมโครงการ IMET MAX ได้อย่างไร ?

IMET MAX ได้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 2 รุ่น ในปี 2561-2562 ในรูปแบบการเชิญและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ โดยคณะกรรมการมูลนิธิ IMET และคณะกรรมการโครงการ IMET MAX

ในปัจจุบัน อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้นำรุ่นใหม่ในโครงการ IMET MAX รุ่นที่ 3 เพื่อขยายโอกาสที่ดีนี้ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ในวงกว้างขึ้น ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป

คุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้าร่วม

IMET MAX รุ่นที่ 3

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ของโครงการ IMET MAX ได้ที่

ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

คุณเสาวคนธ์ สุขปราการ, คุณคนึงนิจ ขันเพ็ชร, คุณศิริพร ฉายศุภกุล

Scroll to Top