FAQ - Frequently Asked Questions สำหรับการสมัครโครงการ IMET MAX

Q: โครงการ IMET MAX มีรูปแบบการบรรยายและการเรียนการสอนแบบใด

A: โครงการ IMET MAX ไม่ได้มีรูปแบบการเรียนการสอนหรือการบรรยายในชั้นเรียน แต่มุ่งพัฒนา ยกระดับ และหล่อหลอมผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง ให้เป็นผู้นำที่ดี และ สามารถสร้างประโยชน์ที่มีคุณค่าให้กับตนเอง สังคม และประเทศ โดยใช้กระบวนการ Mentoring Approach อันเป็นกระบวนการเสริมสร้างปัญญาด้วยการสร้างมุมมองสะท้อนย้อนคิดและการถ่ายทอด ความรู้ แนวคิด มุมมอง ทักษะ อันเป็นประสบการณ์ที่มีค่า และได้สะสมมายาวนาน จาก Mentor ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มาให้คำชี้แนะ แนะนำให้คำปรึกษา ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ (Mentee) ให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนา และสามารถประยุกต์ คุณค่าที่ตนได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน้าที่บทบาทของตนเอง และต่อผู้อื่น

Q: โครงการ IMET MAX มีระยะเวลานานเท่าไร และมีข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไรบ้าง

A: กระบวนการดำเนินโครงการ IMET MAX ในแต่ละรุ่น จะมีระยะเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 12 เดือน โดย Mentee ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมการ Mentoring ซึ่งกำหนดไว้เดือนละ 1 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งวัน เวลา และสถานที่ขึ้นอยู่กับการตกลงนัดหมายของแต่ละกลุ่ม และเข้าร่วมกิจกรรม Mentee Orientation, First Meeting and Matching, Mentee Get-Together, Outing และ Finale ซึ่งกิจกรรมข้างต้นเป็นกิจกรรมภาคบังคับ (Mandatory Activities) หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ภายในช่วงระยะเวลาของโครงการ ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม (Extra-Learning Activities) ซึ่งจัดขึ้นทั้งโดยโครงการ Mentee หรือ Mentor อันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี การสนับสนุนให้กระบวนการ Mentoring เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์และส่งเสริม Social Values

Q: ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ IMET MAX เท่าไหร่

A: มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายหลักทั้งหมดในการเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมที่ IMET จัดขึ้น ขณะที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมด่างจังหวัด อาทิ ค่าที่พักและค่าเดินทาง รวมถึงกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้นเอง

Q: จดหมายแนะนำ (Recommendation Letter) สามารถขอจากผู้แนะนำมากกว่า 1 ท่านได้หรือไม่

A: ผู้สมัครสามารถขอจดหมายแนะนำ (Recommendation Letter) จากผู้แนะนำมากกว่า 1 ท่านโดยสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .pdf | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .doc

Q: คำถาม Essay สามารถตอบเป็นภาษาใดได้บ้าง

A: ผู้สมัครสามารถตอบคำถาม Essay ได้ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถามทุกข้อ ขอให้ใช้ภาษาเดียวกันเป็นหลัก 

Scroll to Top