ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรร

โครงการ IMET MAX รุ่นที่ 3

ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

คณะกรรมการโครงการ IMET MAX ขอประกาศรายชื่อ Mentee IMET MAX รุ่น 3 จำนวน 36 ท่าน ที่ได้รับการคัดสรรเข้าร่วมโครงการ มาเพื่อทราบ ดังนี้

ลำดับชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
1.ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอึ้งภากรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
3.คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทรHead of Venture Builder
บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
4.คุณกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐChief Executive
บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย
5.คุณจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย

President – Officemate
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

6.คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธีManaging Director
T.K.S Technologies PCL.
7.คุณเจษฎี กิตติวัชร

First Vice President
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

8.คุณนพดล ชุมพลกูลวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Sang Charoen Foundry (1987) Co., Ltd.

9.คุณนิติ เนื่องจำนงค์

ผู้อำนวยการ ศูนย์กฎหมายศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10.คุณปริชญ์ รังสิมานนท์CEO
Carenation (Thailand) Company Limited
11.ดร.ปริมญดา ดวงรัตน์Partner
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด.
12.คุณปิยกานต์ เปล่งจินดาเรืองประธานบริหาร
บริษัท สกลชัยทรานสแพ็ค จำกัด
13.คุณพริม ทยานุวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
14.ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์เกียตรนาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
15.คุณภวิศ อักษรานุวัตรประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษัท สยามนุวัตร จำกัด
16.คุณเมธิน เลอสุมิตรกุลกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดอาวุโส
บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
17.คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุลCEO
LUKKID Co.,Ltd.
18.คุณอภิวิชญ์ พงษ์เภตรารัตน์Director
THARAPHU DÉCOR CO.,LTD
19.คุณรัชนีกร เทวอักษรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
20.คุณวรภัทร ภัทรธรรมผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
21.คุณวิทิต วีรกุลเทวัญกรรมการผู้จัดการ
Worldfruit Co., Ltd.
22.คุณวีระยุทธ์ิ กุศลส่งเสริมผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
23.ดร.ศรุต วานิชพันธุ์Director of Sea Thailand
Sea Thailand
24.คุณศารณีย์ บุญฤทธ์ิธงไชยHead of Consumer Marketing Thailand & Vietnam
Google Thailand
25.คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์Vice President Operation Service
General Electronic Commerce Services Co., Ltd.
26.นพ.ศุภชัย ปาจริยานนท์CEO & Co-Founder
RISE - Corporate Innovation Powerhouse
27.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
28.คุณสมภพ สันติวัฒนกุลHead of Innovation & Strategy
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด
29.คุณสาโรจน์ เจิมธเนศManaging Director
Boonthavorn Asset Company Limited
30.คุณอนุวัติ วิเชียรณรัตน์CEO
บริษัท โฟร์โนล็อค จำกัด
31.คุณอภิญญ์ ตันติวรวงศ์

Deputy Vice President
Industrial and Commercial Bank of China (Thai)
Public Company Limited

32.คุณอภิสิทธ์ิ ปิ่นมณีกุลHead of Tax
KPMG Phoomchai Tax Ltd.
33.คุณอมรเทพ ทวีพานิชย์ผู้ช่วยประธานกรรมการ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
34.คุณอรกันยา เตชะไพบูลย์เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
35.คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจCEO
Techsauce Media Co., Ltd.
36.คุณเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุลManaging Director
Lombard Investments

IMET MAX

IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders หรือ IMET MAX เป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง มีความต้องการที่จะยกระดับตนเองให้เติบโตไปเป็นผู้นำที่ดี มีความมุ่งมั่นในการ สร้างคุณค่า ให้กับตนเอง และ ผู้อื่น 

Scroll to Top