ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรร

โครงการ IMET MAX รุ่นที่ 4

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการโครงการ IMET MAX ขอประกาศรายชื่อ Mentee IMET MAX รุ่น 4 จำนวน 36 ท่าน ที่ได้รับการคัดสรรเข้าร่วมโครงการ มาเพื่อทราบ ดังนี้

ลำดับชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
1.คุณกมลพงศ์ สงวนตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2.คุณกมลมาศ นิ่มวัฒนาGroup Treasurer
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
3.คุณกิตติศักดิ์ ปัญญาจิรกุลDirector of Business Development
บริษัท Sertis
4.รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติอาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.คุณฉัตรชัย อภิบาลพูนผลผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร
บริษัท กล่องดินสอ จำกัด,
มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการเพื่อคนพิการและสังคม,
บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
6.คุณชมพูเพ็ญ ศิริธรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม (ระดับ 9)
สำนักงานประกันสังคม
7.คุณฐิติพร รัตนเพียรรองประธานบริหาร
โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ กรุงเทพ
8.คุณฐิติภร สิริศรีสกุลชัยSVP – Co-Dept Head of Innovative Business Solution
Kasikorn Bank PCL
9.คุณณภัทร์ จรัสสุวิชากณิชHead of Mid Market Sales, Google Customer Solutions
Google (Thailand) Company Limited
10.คุณณรงค์ชัย คุณปลื้มนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองแสนสุข
11.คุณณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์CEO , Executive Coach, Team Coach
The Essential Coach Co., Ltd.
12.ดร.ณปภัช สัจนวกุลอาจารย์ประจำ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
13.คุณต่อตระกูล วัฒนวรกิจกุลActing CEO
InnoSpace (Thailand) Ltd.
14.คุณทศธรรม สิงคาลวณิชAssistant Vice President – Investment and Strategy
Frasers Property (Thailand) PLC
15.คุณทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมลManaging Director & Distinguished Visionary Architect
Kasikorn Business-Technology Group (KBTG)
16.คุณธิษณา ธิติศักดิ์สกุลCEO & Co-founder
Noburo Platform Co.,Ltd
17.คุณนริศ สถาผลเดชาExecutive Vice President, Head of ttb analytics
TMB-Thanachart Bank PLC
18.รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒนCEO
Meticuly
19.คุณปกรณ์ เกษมธนกุลกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
20.คุณปราโมทย์ เดชะบุญศิริพานิชManaging Director
Puri Co.,Ltd. (PANPURI)
21.ดร.ปาริชาต มั่นสกุลHead of Legal
Carabao Group
22.คุณปิติพร พนาภัทร์FEVP, Digital Platforms and Products
Siam Commercial Bank
23.ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตรผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
24.คุณพิชญา เล็กปรีชากุลกรรมการบริหาร
C.Thai Chemicals Co.,Ltd.
25.คุณรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ผู้อำนวยการอาวุโส Senior Vice President – Heal of Real
Estate and Healthcare Business
MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION (MQDC)
26.คุณเลอทัด ศุภดิลกHead of e-Commerce
LINE Company (Thailand) Limited
27.คุณวิศิษฏ์ ยินดีสิริวงศ์Senior Director CEO Office
บริษัท Bitkub Capital Group Holdings
28.คุณวีรธิป ธนาภิสิทธิกุลCEO
Supara Group (GQ apparel)
29.คุณศลยา ณ สงขลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นักลงทุนสัมพันธ์และความยั่งยืนยืนองค์กร
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
30.คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์นักเขียน /ผู้ดำเนินรายการ / เจ้าของสำนักพิมพ์ KOOB
สำนักพิมพ์ KOOB
31.คุณสุนาถ ธนสารอักษรChief Executive Officer & Co-founder
Rabbit Digital Group
32.คุณสันติ ศรีวิชาญกุลCEO
C.I.T. Corporation Limited
33.คุณสัมพันธ์ ติงธนาธิกุลManaging Director
Thai Petroleum & Trading Co., Ltd.
34.รศ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35.คุณอริยา ตั้งมิตรประชากรรมการบริหาร
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
36.คุณโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์Vice President
PP GROUP Thailand

IMET MAX

IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders หรือ IMET MAX เป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง มีความต้องการที่จะยกระดับตนเองให้เติบโตไปเป็นผู้นำที่ดี มีความมุ่งมั่นในการ สร้างคุณค่า ให้กับตนเอง และ ผู้อื่น 

Scroll to Top