ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรร

โครงการ IMET MAX รุ่นที่ 5

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการโครงการ IMET MAX ขอประกาศรายชื่อ Mentee  IMET MAX รุ่น 5  จำนวน 36 ท่าน
ที่ได้รับการคัดสรรเข้าร่วมโครงการ IMET MAX รุ่น 5 มาเพื่อทราบ ดังนี้

ลำดับชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
1.ม.ล.กมลพฤทธิ์ ชุมพลCEO
บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด
2.คุณจิตสุภา วัชรพลChief Content Officer
Triple V Broadcast Co., Ltd. (Thairath TV)
3.คุณเฉลิมวุฒิ ชมะนันทน์Chief Technology Officer
KKP Dime
4.คุณชัชพล ยังวิริยะกุลผู้อำนวยการ
บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จํากัด
5.คุณชนกฤดี สุวิทยะศิริWorldwide Industry Digital Strategy
Microsoft Corporation
6.คุณชลารัตน์ พินิจเบญจพลรองกรรมการผู้จัดการ (EVP)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
7.ผศ.ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8.คุณดลิน คงเสรีCountry director of Finance, Legal and Compliance
foodpanda Thailand
9.ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร
กลุ่มโรงเรียนเด่นหล้าและโรงเรียนนานาชาติ Denla British School
10.คุณธเนศ จันทร์เจริญSenior Vice President
Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC)
11.คุณธีระ รักซ้อนCEO
บริษัท ข้าวล้านนา เวียงผา ภูพาน จำกัด
12.คุณธีระ กนกกาญจนรัตน์CEO & Co-Founder
ARINCARE Co.,Ltd
13.คุณบัญชา ซึ้งอดิชัยวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม
สายงาน Global Business Development and Strategy (เที่ยบเท่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
14.คุณปริณดา ประจักษ์ธรรมDigital Marketing Consultant
Digital Bites
15.คุณปิยะนันท์ โชติกุลธนชัยPartner and Managing Director
Primestreet Advisory (Thailand) Co.,Ltd.
16.ดร.เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผลผู้ก่อตั้ง
Modular Consulting
17.รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

หัวหน้าภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

18.คุณภรรททิยา โตธนะเกษมHead of Digital Transformation
CP Group
19.คุณภิเศก กุลทวีวุฒิผู้จัดการฝ่าย
CJ Express
20.คุณภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุลChairman of the Executive Committee
KING PAC INDUSTRIAL CO., LTD
21.ดร.ภัทร จึงกานต์กุลผู้ผลิตรายการถอดสูตร
สถานีโทรทัศน์ PPTV HD36
22.คุณภัทร อัศวอารีรองผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
บริษัท บลูแคนยอน คันทรีคลับ จำกัด
23.ดร.ภูวิชชชญา เหลืองธีรกุลอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด
24.คุณภูริภัทร จันทวรินทร์Managing Director - Client Groups, Financial Services, Growth Markets
Accenture Thailand
25.คุณรัชดา ด่านพงษ์เจริญPrincipal - Head of Digital Partnership
& Digital Banking Strategist
SCB - Digital Banking
26.รศ.ดร.วรประภา นาควัชระผู้ช่วยอธิการบดี & อาจารย์และกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27.ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุลกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด
28.คุณวีระพงศ์ โกCEO
Lazada
29.คุณศุภมาศ สวาทยานนท์ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด
30.คุณศรัณยกร อังคณากรรองผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
31.คุณศิริพจน์ กลับขันธ์กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แพชชั่น จำกัด
32.คุณสายใย สระกวีHead of Communications and Public Affairs,
Google Thailand and South Asia Frontier countries
Google
33.คุณสมิทธิ หาเรือนพืชน์ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฎิบัติงานพิเศษ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
34.คุณอมรพล หุวะนันทน์CEO / co-founder
Moreloop
35.คุณอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์VP of People
LINE MAN Wongnai
36.คุณอารีย์รัตน์ ธนภรรคภวินSenior Business Development Manager, Digital Growth
and eCommerce Business
Minor Food Group

IMET MAX

IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders หรือ IMET MAX เป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง มีความต้องการที่จะยกระดับตนเองให้เติบโตไปเป็นผู้นำที่ดี มีความมุ่งมั่นในการ สร้างคุณค่า ให้กับตนเอง และ ผู้อื่น 

Scroll to Top