Wisdom for Life and Social Values

จำไว้ว่าเงิน ไม่สามารถตอบโจทย์ความสำเร็จได้ทุกอย่าง
คนที่ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง คือ คนที่มองว่าจะทำอย่างไร ให้คนรอบข้างและส่วนรวมดีขึ้น

ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นชี่ จำกัด

“การสร้างคน เป็นทรัพย์อันประเสริฐ มากกว่าการให้เงิน”

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

“มีคนไม่เยอะที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก แต่เราเรียนรู้ ที่จะรักในสิ่งที่ทำได้“

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

“เราต้องทำงานใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะโลกข้างหน้า ไม่เคยเก่า เติบโตอย่างมีความหมาย เหนื่อยอย่างมีคุณค่า

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

“เป็นผู้นำต้อง…
มองกว้าง ให้มากกว่าตัวเรา ช่วยเหลือสังคม
มองไกล ว่าองค์กรเรา Exist เพื่ออะไร
และในฐานะผู้นำ เราอยากสร้างอะไรทิ้งไว้ให้คนจดจำ “

คุณขัตติยา อินทรวิชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
“ ปัจจุบัน โลกใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินจริงและเกินจุดสมดุลไปแล้ว ดังนั้น เราควรผลักดันโดยสร้างให้เกิด Product ที่ Efficient ขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรลดลง โดยที่ยังตอบโจทย์ในการดำรงชีวิตอยู่ได้ สบายอย่างพอประมาณ แทนที่จะเป็นการกระตุ้นให้คนใช้สินค้ามากขึ้นๆ แบบที่เรามักใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ”
คุณจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เราควรถามตัวเองว่า ได้นิยามคำว่า “ความสำเร็จ” ไว้อย่างไร?
โดยความสำเร็จเปลี่ยนตามช่วงจังหวะชีวิต
เด็กมีภารกิจอย่างหนึ่ง
โตขึ้นมาก็มีภารกิจอีกอย่างหนึ่ง

คำถาม คือเราทำเต็มที่หรือยัง
เพราะถ้าทำดีที่สุดแล้ว…สำเร็จมันก็ดี แต่ถ้าไม่สำเร็จ…เราก็ไม่กังวลใจ

 สุดท้ายความสำเร็จ ก็คือ การกลับมาวัดที่ใจตัวเองว่าทำแล้ว เรารู้สึกดีจริงไหม

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
ประธานกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
“Being 1st Doesn’t Matter การเป็นที่หนึ่งไม่ได้สำคัญ ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่มี Formula แต่มี Style ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ตามความเหมาะสมของแต่ละคนได้ ”
คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ
ที่ปรึกษาธุรกิจ
บริษัท อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้นำที่ดี ต้องไม่ลืมที่จะ Reflect ตนเอง ไม่ควรเริ่มด้วย ความคิดที่ว่าทำไม่ได้ ต้องมีความคิดที่มองไปข้างหน้าอย่างพร้อมที่จะเติบโต และเมื่อเจอบางสิ่งที่อาจไม่อยากทำ ก็ต้องหามุมมองที่เรารู้สึกดีที่ได้ทำ อาจใช้คติ 3 D ที่ช่วยได้คือ Discuss, Debate and Design

คุณนาถ ลิ่วเจริญ
ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล

จะทำอะไรใหม่ๆในองค์กรใหญ่  ควรเริ่มจากเล็กๆ
… โลกนี้ไม่มีคำว่าล้มเหลว  ตราบใดที่ไม่หยุดทำ ก็จะเจอคำตอบในวันหนึ่ง

คุณบรรยง พงษ์พานิช
ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
HR เป็นงานรัฐศาสตร์ คุณไม่ควรคิดว่าจะ ‘บริหาร’ คน แต่การทำงานร่วมกัน ควรเริ่มจากการ ‘Respect’ ซึ่งกันและกัน แล้วเดินไปด้วยกัน ซึ่งอาจสำคัญมากกว่าใคร Lead ใครด้วยซ้ำ
คุณบรรยง พงษ์พานิช
ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

พยายามหา New North Star  ที่ทำให้เรา และ คนรอบข้างตื่นเต้นอยู่เสมอ และต้องหาเวลาว่าง ของชีวิตเติมความรู้ในสิ่งใหม่ๆ เป็น life-long learning และ แบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้ให้คนอื่น ได้ฟังไปด้วย

คุณปฐมา จันทรักษ์
รองประธานกลุ่มประเทศอินโดจีน
และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
การ balance ชีวิต ทั้งด้านส่วนตัว ครอบครัว และการทำงาน ไม่ได้หมายความ จะต้องสมบูรณ์ แต่ได้ใช้ทุกเวลาอย่างมีค่า สำหรับ Social Values ทุกคนสามารถช่วย สังคมได้ โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ทำได้ใน ทุกวัน การ Pay it forward เราสามารถเริ่มได้จากตนเอง ทำได้ในทุกเวลา ไม่มีข้อแม้ หรือ มองว่ามีคนอื่นหรือองค์กรอื่นทำแล้ว
คุณปฐมา จันทรักษ์
รองประธานกลุ่มประเทศอินโดจีน
และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
อย่าเริ่มที่ How แต่จงเริ่มที่ What และ Why เพราะเมื่อเริ่มที่ How เราจะติดกับความเป็นไปได้เดิมๆ ดังนั้น ลองเริ่ม ที่ What และ Why แทน ซึ่งจะทำให้ Idea บรรเจิด แล้วค่อยให้ทีมลองไปหา How จากนั้น จึงนำ Idea มา Discuss, Debate, และ Decide ร่วมกัน (3D) กระบวนการนี้จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ และสร้างความภูมิใจให้ทีม เพราะได้ร่วมสร้าง My Idea ด้วยกัน
คุณปฐมา จันทรักษ์
รองประธานกลุ่มประเทศอินโดจีน
และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

“อย่าใช้ชีวิตเป็นม้าแข่ง ที่จะมุ่งไปข้างหน้าเหมือนม้าแข่ง ที่มองตรงไปแต่เส้นชัยเท่านั้น เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นม้าแข่งเสมอไป ควรมองสิ่งรอบตัว และ Enjoy กับมัน มีอะไรอีกมากมายในชีวิตที่เรามองให้สวยงามได้ ไม่ต้อง Plan บ้างก็ได้ เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆ”

คุณปฐมา จันทรักษ์
รองประธานกลุ่มประเทศอินโดจีน
และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
“การเติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารองค์กร ควร Focus เรื่องการสร้างคน เช่น เราจะทำงานกับคนเก่งอย่างไร? จะทำให้คนเก่งทำงานด้วยกันได้อย่างไร? ชึ่งที่สำคัญ คือ ต้องพยายามฟัง เข้าใจ และรู้ใจคนในทีม”
คุณพรรณี ชัยกุล
ประธานกรรมการ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับผู้นำ… “Courage สำคัญมาก ต้องกล้าก้าวฝ่าระเบิดในสนามรบ กล้านำงานที่ยากและท้าทายในภาวะคับขัน”
คุณพรรณี ชัยกุล
ประธานกรรมการ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หนึ่งในคุณสมบัติของ Leader คือ Create Vision มองให้เห็นว่า.. อีกกี่ปี องค์กรเราจะเป็นอะไร

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

มองทุกอย่างเป็นโอกาสให้หมด
วิกฤติก็เป็นโอกาสรูปแบบหนึ่งเหมือนกันที่สำคัญ
คือ การ Make Choice เลือกโอกาสที่เหมาะกับเรา

คุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีไทยชุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารรุ่นใหม่ ได้มองเห็นถึงการตอบแทนให้กับสังคมมากขึ้น โดยการช่วยสังคม ไม่จำเป็นต้องรอจนร่ำรวย หรือพร้อมก่อน แต่เราสามารถทำได้เลย
คุณเอนก จงเสถียร
กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Scroll to Top