Slide-01

"IRON SHARPENS IRON"

AND ONE MAN SHARPENS ANOTHER.

Slide-01-01

"IRON SHARPENS IRON"

AND ONE MAN SHARPENS ANOTHER.

previous arrow
next arrow

IMET

IMET คือ ใคร ?

IMET มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย
Institute for Management Education for Thailand Foundation
เป็นองค์กรที่ไม่ได้หวังผลกำไร มุ่งพัฒนาผู้นำที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม และประเทศอย่างแท้จริง

IMET MAX คือ อะไร ?

IMET MAX คือโครงการพัฒนาผู้นำที่มีศักยภาพสูง ที่เชื่อว่าหนึ่งในการเติบโตเป็นผู้นำที่ดีและประสบความสำเร็จ เริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น (Life Success and Social Values) ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสเข้ากระบวนการ Mentoring จาก Mentor ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงชั้นนำของประเทศ

OUR MENTORS

MENTEE

ได้อะไรจาก IMET MAX บ้าง ?
กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ คือการ สร้างความสมดุลระหว่าง ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว และการส่งมอบต่อให้กับผู้อื่น ทั้งพนักงานในบริษัท หรือคนในสังคม ในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข

ได้เรียนรู้คำว่า Pay it forward  ได้รู้สึกว่าหากเราทำได้จะไม่รีรอ ไม่ว่าจะด้านประสบการณ์ เรื่องราว หรือสิ่งที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ เราก็จะรู้สึกยินดี และดีใจที่ได้ทำ

ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

เป็นการส่งต่อ Wisdom จากรุ่นสู่รุ่น คำว่า Wisdom for Life and Social Values  เป็นการส่งต่อความเป็นปราชญ์จากรุ่นสู่รุ่น  และส่งต่อในลักษณะแนวลึก จาก  Mentor ซึ่งแตกต่างจากโครงการอื่น

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัทวอริกซ์ สปอร์ต จำกัด

ไม่เคยคิดว่า Mentor ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและมีประสบการณ์มากมาย จะใส่ใจในรายละเอียดของชีวิตเป็นอย่างมาก ทำให้รู้ว่า ผู้ที่จะเป็นผู้นำที่ดีและเก่งต้องเป็นแบบนี้ มีทั้งบู๊ทั้งบุ๋น มีทั้งเมตตาและลงดาบ

แพตริเชีย มงคลวนิช

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ความรู้ที่ได้จากการเข้า IMET MAX แตกต่างจากความรู้ในหลักสูตรทั่วไปมาก มันมีศาสตร์ในเรื่องของศิลปะ ในการดูแลจิตใจผู้คน  สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Mentor ทำให้เราบริหารองค์กรได้ดียิ่งขึ้นและเห็นอีกมุมมองหนึ่งที่อาจลืมคิดไป นี่คือ สิ่งที่ได้รับจากการเป็น Mentee ในโครงการ IMET MAX

เบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

เจษฎา ธนสิทธิพันธ์

การต่อยอดที่สำคัญ คือ การถ่ายทอดหรือส่งต่อให้กับผู้อื่น เบื้องต้นคือ คนใกล้ตัวเราก่อน เมื่อความรู้เรามีพอ มีโอกาสเหมาะสม เราก็จะนำไปปฎิบัติจริง

เจษฎา ธนสิทธิพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

ภาสิต ลี้สกุล

การคุยกับ Mentor แต่ละท่าน เราไม่ได้คุยเกี่ยวกับทฤษฎี แต่เป็นการคุยถึง ลักษณะการแก้ปัญหา  การจัดการชีวิต ปรัชญาในการดำเนินชีวิตต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร และมันก็ Reflex กลับมาที่ตัวเราเอง

ภาสิต ลี้สกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

IMET MAX

IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders หรือ IMET MAX เป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง มีความต้องการที่จะยกระดับตนเองให้เติบโตไปเป็นผู้นำที่ดี มีความมุ่งมั่นในการ สร้างคุณค่า ให้กับตนเอง และ ผู้อื่น 

Scroll to Top