ปฏิทินกิจกรรม IMET MAX รุ่นที่ 3

กำหนดเวลาของกิจกรรมจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

TimingActivity
June June 26th
Open Registration
JulyJuly 31st
Registration closed
20 August 2020Mentees Announcement
AugustAugust 29th
Mentee orientation : 09.00-16.30 At W hotel Bangkok
September

September 5th – 6th
Mentee get together trip : at Veranda Resort Pattaya

September

September 16th
Mentor and Mentee’s 1st meeting : 17.00-21.00
Gaysorn Urban Resort, ชั้น 19
Gaysorn Tower ถ.ราชดำริ ลุมพินี กรุงเทพฯ

September

Mentoring Session#1

October

October 17th -18th
Outing : จังหวัดบุรีรัมย์

October

Mentoring Session#2

NovemberMentoring Session#3
DecMentoring Session#4
JanMentoring Session#5
FebMentoring Session#6
MarMentoring Session#7
AprMentoring Session#8
MayMentoring Session#9
MayIMET MAX3’s Finale/ Closing ceremony

IMET MAX

IMET Mentorship Academy for Excellent Leaders หรือ IMET MAX เป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง มีความต้องการที่จะยกระดับตนเองให้เติบโตไปเป็นผู้นำที่ดี มีความมุ่งมั่นในการ สร้างคุณค่า ให้กับตนเอง และ ผู้อื่น 

Scroll to Top